مقایسه رضایت زناشویی در ازدواج های سنتی و غیر سنتی شهر تهران
کد مقاله : 1035-CONF (R1)
نویسندگان:
سمیرا ابراهیم *1، حسین ابراهیمی مقدم2
1تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، کوچه شریف، پلاک ۷، طبقه اول> 1913876753
2گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف از این تحقیق مقایسه رضایت زناشویی در ازدواج های سنتی و غیر سنتی بود. روش: روش پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای است جامعه آماری این پژوهش کلیه متأهلین شهر تهران در سال ۱۳۹۵ بودند که از بین آنها تعداد ۱۹۶ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و رضایت از زندگی زناشویی آنها توسط پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ سنجیده شد. برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. تمامی مراحل تجزیه و تحلیل توسط نرم افزارSPSS نسخه ۲۱ انجام گرفت یافتهها: نتایج واریانس چند متغیری نشان داد که مؤلفه های رضایت زناشویی در بین زوجین که به صورت سنتی و مدرن ازدواج کرده اند به صورت معناداری متفاوت بوده است (۰۱/۰>P). نتیجه گیری: افرادی که به صورت مدرن ازدواج کرده بودند، در مقایسه با افرادی که به صورت سنتی ازدواج کرده بودند، در ابعاد مدیریت مالی، ازدواج و فرزندان، جهت گیری مذهبی و روابط جنسی رضایت زناشویی عملکرد بهتری داشتند.
کلیدواژه ها:
رضایت زناشویی، ازدواج سنتی، ازدواج غیر سنتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است