.بررسی رابطهی بین عمل به باورهای دینی و سلامت اجتماعی دانشآموزان پسر سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستانهای شوش دانیال (ع) نبی فتحی، مریم ارزانی، مراد شاهمرادی، امین لالوند
کد مقاله : 1029-CONF
نویسندگان:
نبی فتحی *1، مراد شاهمرادی2، مریم ارزانی3، امین لالوند4
1مشاور
2استاد دانشگاه
3دانشجو
4مشاور مدرسه
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطهی بین عمل به باورهای دینی و سلامت اجتماعی دانشآموزان پسر سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستانهای شوش دانیال (ع) پرداخته است.
روش: طرح پژوهش، از نوع همبستگی بوده. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم رشته علوم تجربی شهرستان شوش دانیال (ع) بوده و نمونه آماری شامل 128 دانش آموز پسر که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (1998) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﮔﻠﺰاری (1379) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش ورود استفاده شد.
یافتهها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین عمل به باورهای دینی و سلامت اجتماعی دانش آموزان پسر رشته علوم تجربی دبیرستان های شهرستان شوش رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد و مقیاس عمل به واجبات دینی پیش بینی کننده سلامت اجتماعی میباشد.
نتیجهگیری: عمل به باورهای دﯾﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رواﺑﻂ اﻓﺮاد، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ میشود.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: عمل به باورهای دینی، سلامت اجتماعی، دانشآموزان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است