پیش‌بینی سازگاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، خودکارآمدی و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پسر
کد مقاله : 1026-CONF
نویسندگان:
شهرام اسفنداری1، علیرضا رشیدی2، محسن گل محمدیان *3
1دانشگاه رازی -کرمانشاه
2کرمانشاه ، گروه مشاوره ، دانشگاه رازی
3گروه مشاوره دانشگاه رازی
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر `پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان بود. نوع پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌های پسرانه در شهر کرمانشاه بود که در سال تحصیلی 96-1395 به تحصیل اشتغال داشتند. از بین دانش آموزان تعداد 270 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سازگاری تحصیلی زیر مقیاس پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا تراپ، کلارک و تایگز(1953) ،پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن-پونز(1986)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان(1999) و پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن(2004) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش هم‌زمان استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه ی مثبت و معنادار بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری تحصیلی، رابطه ی مثبت و معنادار بین خودکارامدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی و رابطه ی مثبت و معنادار بین خودپنداره تحصیلی و سازگاری تحصیلی وجود دارد.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: سازگاری تحصیلی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، خودکارآمدی تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، دانش آموزان پسر.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است