رابطه‌ی ویژگی شخصیت ضد اجتماعی با رضایت زناشویی و اعتیاد به اینترنت
کد مقاله : 1016-CONF-FULL
نویسندگان:
سمانه شاعری *1، مریم مشایخ2
1مشاوره دانشگاه تهران مرکز
2مشاوره دانشگاه کرج
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین "رابطه‌ی ویژگی شخصیت ضد اجتماعی با رضایت زناشویی و اعتیاد به اینترنت "بود. روش: روش پژوهش با توجه به گردآوری داده‌ها همبستگی از نوع کاربردی بود. که تعداد 152 زوج براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه از بین کلیه‌ی زوج‌هایی که به مراکز مشاوره تهران در پاییز سال 1398 مراجعه کرده بودند (250=N) انتخاب و به پرسش‌نامه‌ی بالینی چند محوری میلون، پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ و مقیاس رضامندی همسران افروز پاسخ دادند. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمام ابعاد شخصیت ضداجتماعی با رضایت‌زناشویی رابطه‌ی منفی و معنی‌دار وجود دارد و بین تمام ابعاد شخصیت خودشیفته با اعتیاد به اینترنت رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار وجود دارد. نتیجه‌گیری: از آن جا که ویژگی شخصیت ضد اجتماعی با رضایت زناشویی و اعتیاد به اینترنت رابطه دارد، بنابراین می‌توان از نتیجه پژوهش در مشاوره‌‌‌ی قبل و بعد از ازدواج استفاده کرد و با شناسایی ویژگی‌های شخصیتی زوجین رضایت زناشویی آن‌ها را پیش بینی و افزایش داد و اعتیاد به اینترنت آن‌ها را پیش‌بینی و کاهش داد.
کلیدواژه ها:
ویژگی شخصیت ضداجتماعی، رضایت زناشویی، اعتیاد به اینترنت.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است