توانمند سازی روانی سالمندان بر اساس تجربه خانه های تاریخی ایران
کد مقاله : 1013-CONF-FULL (R1)
نویسندگان:
سیده رقیه موسوی پیرمرادی *1، بهزاد وثیق2
1دزفول - روبرو پایگاه چهارم شکاری - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
2استادیار و عضوهیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
چکیده مقاله:
خانه‌های سالمندان عموما به عنوان محیط نگهداری وگذران اوقات فراغت برای افرادی در نظرگرفته می‌شود که در سال‌های پایانی عمر به سر می‌برند. محیط و جزییات آن بر سلامت روانی افراد اثر مهمی دارد. یکی از رویکرد‌های مهم در برخورد با پدیده سالمندی، ارتقاء توانمندی‌های آسایش روانی ایشان است. . به واسطه شرایط ویژه سالمندان ، نحوه ساخت محیط و جزییات آن بر سلامت روانی لیشان موثر است. هدف: فرض تحقیق آنست که با تکیه برمعماری تاریخی ایران می‌توان زمینه‌ای فرهنگی جهت تولید کالبد مناسب خانه‌های سالمندان پدیدآورد. روش تحقیق: روش تحقیق بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با بررسی خانه-های تاریخی شیراز انجام‌ می‌پذیرد. یافته تحقیق: تحلیل محتوای مولفه‌های کالبدی مانند رنگ و نور نوع و بافت مصالح و... با در نظر گرفتن خصوصیات سالمندان این نتیجه حاصل می شود که اگر محیط با نقشه‌های ذهنی ایشان هماهنگی نداشته باشد باعث افزایش استرس می‌گردد.نتیجه:نتایج تحقیق نشان می‌دهد نشان می‌دهد که استفاده از بافت ، نور و رنگ مبتنی بر تجربه خانه‌های تاریخی می‌تواند بر توانمندسازی روانی سالمندان موثر باشد.
کلیدواژه ها:
توانمند سازی، سالمندان، معماری خانه‌های تاریخی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است