ارتباط سلامت اجتماعی با عوامل جمعیت شناختی زنان شهر کرمان
کد مقاله : 1010-CONF-FULL
نویسندگان:
حکیمه دهقانی1، سوده مقصودی *2
1گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان
2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط سلامت اجتماعی با عوامل جمعیت‌شناختی در بین زنان شهر کرمان بود. روش‌: این مطالعه مقطعی-تحلیلی با رویکردی کمّی، به‌صورت پیمایشی، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای در بین 300 زن شهر کرمان انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه محقق ساخته عوامل جمعیت شناختی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون های T-Test، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس صورت گرفت. یافته‌ها: 76/3 درصد زنان به لحاظ سلامت اجتماعی در سطح متوسط بودند. زنان در همه شاخص‌های سلامت اجتماعی (به جز شاخص انسجام اجتماعی) در سطح متوسط قرار داشتند. بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی و تحصیلات افراد مورد مطالعه با سلامت اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود داشت. بین سن، تعداد فرزندان و وضعیت تأهل با سلامت اجتماعی زنان رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش باید با انجام تحقیقاتی به کشف علل و عوامل شرایط به وجود آمده پرداخت و با برنامه‌ریزی‌‌های دقیق‌تری برای بالا بردن سلامت اجتماعی (به خصوص انسجام اجتماعی) زنان شهر کرمان گام برداشت و نیز در جهت بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی و تحصیلات آنان بسترسازی های ساختاری و فرهنگی مناسبی انجام داد.
کلیدواژه ها:
سلامت اجتماعی، عوامل جمعیت شناختی، زنان، شهر کرمان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است