بررسی نشانه شناسی مولفه های امنیت روانی و تحولات خانواده در سریال های پلیسی دهه 80 و 90 صدا و سیما ، مورد مطالعه : سریال های خواب و بیدار و فوق سری
کد مقاله : 1007-CONF-FULL
نویسندگان:
میلاد سعیدی *1، ابراهیم نعیمی2
1دانشجوی دکترای تخصصی مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
بازنمایی خانواده در رسانه ها بیان کننده گفتمان های غالب درباره ساختار و الگوهای تشکیل دهنده آن بوده و رسانه ها قابلیت ایجاد یا تأیید یا تغییر این گفتمان ها را دارند. و این مقاله در پی بررسی این مساله است که چگونه قواعد، ساختار‌ و الگوهای خانواده در چند دهه اخیر دچار تحول و دگرگونی شده است و نقش سینما در این تغییر و تحول و گفتمان سازی چگونه بوده است و با چه شیوه، ابزار و همچنین رمزگانی این تغییرات در ساختار فعلی و فرهنگی خانواده ایجاد شده است. . امنیت، واژه ای پیچیده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسیعی برخوردار است. از درونی ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مهمترین مسایل بین دولت ها دربرگیرنده مفهوم امنیت است.در این پژوهش هدف استخراج مولفه های امنیت روانی و تحولات خانواده در سریال های پلیسی است.در این مقاله از روش رمزگانی گوناگون بررسی صورت گرفت و دیده شد که سریال خواب و بیدار در امر انتقال مفهوم موفق بوده است ولی فوق سری توفیقی نداشته است.
کلیدواژه ها:
ساختارخانواده، سینمای ایران، نشانه شناسی، نظریه بازنمایی، گفتمان سازی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است