طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای سرمایه‌های روان‌شناختی در دانش-آموزان
کد مقاله : 1006-CONF-FULL
نویسندگان:
محبوبه موسیوند *
هیات علمی
چکیده مقاله:
چارچوب طرح‌های کلی موفقیت دانش‌آموزان، دربرگیرندۀ چندین عناصر شخصی و محیطی شناخته شده است که می-تواند بالقوه در موفقیت دانش‌آموزان تأثیرگذار باشند؛ که در این خصوص می‌توان به خلاقیت هیجانی، باورهای هوشی، منابع شخصی و اجتماعی، سرمایه‌های روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای سرمایه‌های روان‌شناختی در دانش‌آموزان بود.
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه موردمطالعه این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان خرم‌اباد در سال تحصیلی 1398 تشکیل می‌دادند. نمونه پژوهش شامل 500 نفر (250 پسر و 250 دختر) از دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان خرم-آباد بود که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. دانش‌آموزان به پرسشنامه‌های خلاقیت هیجانی آوریل (1994)، باورهای هوشی عبدالفتاح و ییتس (2006)، حمایت اجتماعی ادراک‌شده زیمت و همکاران (1988)، سرمایه‌های روان‌شناختی مک‌گی (2011) و اشتیاق تحصیلی جونیوس و همکاران (2015) پاسخ دادند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل آن‌ها با نرم‌افزار Spss-22 و Amos-21 و با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری انجام گرفت.
مدل مفروض در جامعه پژوهش برازنده بود. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که نقش میانجی‌گر سرمایه‌های روان-شناختی، در پیوند بین خلاقیت هیجانی، باورهای هوشی، حمایت‌های اجتماعی و اشتیاق تحصیلی، مثبت و معنادار است و الگوی پیشنهادی 61 درصد واریانس اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان را تبیین می‌کند. برپایه یافته‌های این پژوهش مشخص شد تأثیر خلاقیت هیجانی، باورهای هوشی و حمایت اجتماعی بر اشتیاق تحصیلی بیش از آن‌که مستقیم باشد غیرمستقیم و از طریق سرمایه‌های روان‌شناختی است.
کلیدواژه ها:
خلاقیت هیجانی، باورهای هوشی، حمایت‌های اجتماعی، سرمایه‌های روان‌شناختی، اشتیاق تحصیلی، دانش‌آموزان.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است