موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1100-CONF (R1) اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و کاهش خشم مادران دارای فرزند ناشنوا شهر تهران فاطمه تبریزی، عاطفه نژاد محمد نامقی مقاله پذیرفته شده است
2 1073-CONF اثربخشی برنامه توانبخشی شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر سرمایههای روانشناختی افراد دارای آسیب نخاعی سمیرا السادات بدخشیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1015-CONF-FULL اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر افزایش صمیمیت زناشویی زوجین محدثه سمامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1093-CONF بررسی شیوع آسیب‌پذیری روانی در افراد متأهل شهر یزد ابراهیم دهقانی اشکذری، سید جلیل جبلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1037-CONF بررسی وضعیت بهزیستی روان شناختی و آسیب های هیجانی در مادرانِ دارای کودک مبتلا به سرطان مجید چناپارچی، آتنا چناپارچی، نیلوفر کبیری اصغرزاده، داود زبرجدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1036-CONF پیش بینی سلامت روان مادرانِ کودکان مبتلا به سرطان بر اساس حمایت های اجتماعی ادراک شده مجید چناپارچی، آتنا چناپارچی، نیلوفر کبیر اصغرزاده، داود زبرجدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1013-CONF-FULL توانمند سازی روانی سالمندان بر اساس تجربه خانه های تاریخی ایران سیده رقیه موسوی پیرمرادی، بهزاد وثیق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1075-CONF نقش تعدیل کننده نحوه گذراندن اوقات فراغت در رابطه بین تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده در زنان شاغل نسرین سادات میرشفیعی، فروغ جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است