اطلاعیه مربوط به پذیرفته شدگان داوری مقالات
1398-11-27
اطلاعیه مربوط به پذیرفته شدگان داوری مقالات

به اطلاع کلیه افرادی که دارای مقاله پذیرفته شده در همایش انجمن مشاوره ایران هستند می رساند پس از مشخص شدن وضعیت مقاله خود و برای نهایی شدن انتشار آن مقاله در همایش نسبت به پرداخت هزینه نهایی مقالات به مبلغ 1/500/000 ریال اقدام نمایند.