مهلت ثبت نام و ارسال مقاله در همایش مشاوره ارتقاء آرامش و سلامت اجتماعی تا 20 بهمن 1398 تمدید شد.
1398-10-30
مهلت ثبت نام و ارسال مقاله در همایش مشاوره ارتقاء آرامش و سلامت اجتماعی تا 20 بهمن 1398  تمدید شد.

با در نظر گرفتن استقبال صورت گرفته از سوی مخاطبان گرامی و بنا بر تصمیم کمیته علمی و اجرایی مبنی بر استفاده بیشتر علاقمندان مهلت ثبت نام و ارسال مقاله در همایش مشاوره ارتقاء آرامش و سلامت اجتماعی تا 1398/11/20 تمدید شد.