اولین جلسه کمیته اجرایی نوزدهمین دوره همایش انجمن مشاوره ایران برگزار شد.
1398-07-30

مورخ 20 مهر  1398  ساعت 17 الی 18  اعضای داوطلب عضویت  در کمیته اجرایی همایش  انجمن مشاوره ایران با حضور جناب آقای دکتر زارع دبیر علمی همایش و سرکار خانم فکریان کارشناس انجمن مشاوره ایران برگزار  و در خصوص تقسیم وظایف جهت هرچه بهتر برگزار شدن همایش انجمن مشاوره ایران با یکدیگر به تبادل نظر و گفتگو پرداخته شد. 

در انتهاء با جمعبندی مباحث و تقسیم وظایف اعضائ ختم جلسه اعلام گردید.