چهارمین جلسه کمیته اجرایی همایش انجمن مشاوره ایران برگزار گردید.
1398-10-13
چهارمین جلسه کمیته اجرایی همایش انجمن مشاوره ایران برگزار گردید.

در طی این جلسه اعضاء کمیته روند کارها را بررسی نموده و در خصوص سازکارهای ارتقاء کیفیت همایش صحبت هایی ارائه نمودند. همچنین عنوان کارگاه های همایش؛ مصاحبه تشخیصی و مشاوره پیش از ازدواج و مداخله در بحران خودکشی معرفی شد.