سازمان بهزیستی کل کشور در بین حامیان انجمن مشاوره ایران
1398-09-21
سازمان بهزیستی کل کشور در بین حامیان انجمن مشاوره ایران

پیرو هماهنگی های انجام شده سازمان بهزیسیت کشور به حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره با موضوع مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی پرداخت. وبسایت این همایش به آدرس conf.irancounseling.ir آماده دریافت مقالات شما بزرگواران می باشد. همچنین کمیته اجرایی و علمی همایش آماده شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما بزرگوار در بخش تماس با ما هستند.