دانشگاه شهید بهشتی در میان حامیان همایش مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی
1398-09-02
دانشگاه شهید بهشتی در میان حامیان همایش مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی در میان حامیان همایش مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی که نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران می باشد قرار گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت همایش به آدرس conf.irancounseling.ir مراجعه فرمایید.