سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به جمع حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
1398-09-05
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به جمع حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به عنوان مرکز صدور مجوز و نظارت حرفه ای بر روانشناسان و مشاوران به حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست. گفتنی است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برای این همایش 4 امتیاز بازآموزی در نظر گرفته است.

جهت پیوستن به این همایش و ارائه مقالات و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی ما به آدرس conf.irancounseling.ir مراجعه فرمایید.