برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
جایزه علمی کاوش
اهداف برگزاری مسابقه
حمایت از پایانامه ها مستعد
توضیحات

با عرض سلام 

این مسابقه برای اعضا انجمن مشاوره ایران می باشد.

به همین منظور ابتدا به عضویت انجمن مشاوره ایران در آمده سپس پایانامه خود را ارسال فرمایید.

تاریخ شروع ارسال خلاصه آثار 1401-07-09
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1398-12-09
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1398-12-10
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1398-10-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-12-01
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-12-13