مسابقه
جایزه علمی کاوش
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1398-12-09
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1398-12-10
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1398-10-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-12-01
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-12-13
1399-09-04 08:00
1399-09-10 18:30