شروع ارسال مقالات 1398-08-10
پایان ارسال مقالات 1399-03-31
مسابقه
جایزه علمی کاوش
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1398-12-09
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1398-12-10
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1398-10-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-12-01
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-12-13
1398-12-13 08:00
1399-04-31 18:30