پژوهشگر عزیز جهت ارسال مقاله خود مناسب است به موارد زیر توجه فرمایید:

همچنین می توانید فرمت ارسال مقاله را از لینک زیر دریافت نمایید:


*****

(عنوان مقاله به صورت وسط چین با قلم  B Zar اندازه 16 پررنگ)

----- یک سطر فاصله -----

نام و نام خانوادگی نویسندگان در یک سطر. )به فرمت  افیلییشن توجه شود )

(از ذکر عناوینی نظیر دکتر و ... در ابتدای اسامی خودداری شود.) (قلم B Zar اندازه 12 پررنگ)

 

----- 3 سطر فاصله (قلم   B nazaninاندازه 12 نازک)-----

چکیده

   

 چکیده بایستی شامل تیترهای فرعی : هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری باشد. این تیترهای فرعی بایستی با قلم B Zar سایز 11 بولد نوشته شوند. دیگرمطالب چکیده با قلم B Zar اندازه 12 فاصله بین خطوط 1.15  با حاشیه 5/2 سانتی متر تایپ شوند طول چکیده کمتر از 80 کلمه و بیشتر از 200 کلمه نباشد. چکیده باید به تنهایی کامل و فقط دارای یک پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود.

برای متون فارسی، قلم B Zar اندازه 12 و لاتین،  قلم Times New Roman اندازه 11 انتخاب گردد.

واژههای کلیدی: حداکثر 5 واژه که با ویرگول (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند.(قلم B Zar اندازه 12)

 

فرمت افیلییشن (Affiliation)

اسامی نویسندگان مقاله در یک سطر و زیر عنوان  نوشته شود افیلییشن نویسندگان درهمان صفحه چکیده  زیر نویس شود  ترتیب ذیل رعایت شود .

نویسنده مسیول در پرانتز 1-(نویسنده مسئول)، مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، گروه....، دانشکده....، دانشگاه.....، شهر......، کشور..... سازمان وابسته، ، آدرس پست الکترونیک،   شماره تماس (حتما شماره همراه روشن ذکر شود ).

 همچنین د رمورد سایر همکاران مقاله فرمت بالا رعایت شود: مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، گروه....، دانشکده....، دانشگاه.....، شهر......، کشور..... سازمان وابسته، ، آدرس پست الکترونیک