نوزدهمین همایش انجمن  مشاوره ایران

با عنوان: "مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی"

-         محورهای همایش  :

فضای مجازی ،آرامش و سلامت اجتماعی

نقش نهادهای سیاستگذار مجری در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی شهروندان  :قوه  قضائیه ،نیروی انتظامی ،..

نقش نهادهای مردم نهاد (NGO) در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی شهروندان 

مداخلات امید محور در مشاوره و روان درمانی

مطالعات فرهنگی و بین فرهنگی درارتقای امید و آرامش سلامت اجتماعی

روشها و مداخلات مشاوره مثبت نگر

نقش دین در ارتقاء امید ،آرامش و سلامت اجتماعی

مداخلات اجتماع مدار در مشاوره وروان درمانی

توانمدسازی روانی – اجتماعی شهروندان

مشاوره پیشگیرانه 

حمایت و پشتیبانی روان شناختی

الگوی نظام –بوم شناختی در مداخلات مشاوره

آموزش و پرورش و سلامت اجتماعی